Výsadba stromov

Plánovanie výsadby by malo zahŕňať výber vhodného taxónu s rešpektovaním lokalizácie výsadby.

Kvalitu sadeníc definuje norma STN 83 7016 – Rastliny a ich výsadba. Dodávateľ sadeníc garantuje udeje na menovkách (druh, kultivár, veľkosť, kvalita, počet presadení).

Pri výsadbe je potrebné dodržať správny postup pri:
-transporte sadeníc
-ošetrení koreňov
-príprave stanoviska
-hĺbení výsadbovej jamy
-samotnej výsadbe
-kotvení stromov

Pri výsadbe je vhodné vykonať, odborný, komparatívny rez.

Veľmi dôležitou, no častokrát zanedbávanou súčasťou procesu „Výsadby stromov“ by mala byť starostlivosť po výsadbe.
Starostlivosť po výsadbe zahrňuje:
-zavlažovanie
-odborné výchovné rezy stromu
-kontrolu kotviacich a ochranných prvkov
-hnojenie